درخشش ستارگان

Shining of Stars

 

چرا ستارگان می درخشند؟

درخشش ستارگان آسمان، در نتیجه کارمایه ی است که از ترکیب و شکستن هسته ی

اتم ها پدید می آید.

در بعضی از ستاره ها، انرژی هسته ای آن اندازه نیرو زیاد دارند که ستاره منفجر

می شود.