درخشش خورشید

Shining of the Sun

چرا خورشيد می درخشد؟

سالها پيش،  دانشمندان عقيده داشتند که خورشيد به اين دليل روشن و با حرارت است

که هميشه در حال سوختن می باشد. ولی چند ميليون سال است که خورشيد گرما دارد

و هيچ چيزی نمی تواند اينهمه مدت در حال سوختن باشد.

امروزه دانشمندان باور ديگری پيدا کرده اند، می گويند: حرارت خورشيد آنسان پديد

می آيد که ما يک بمب اتمی  مشاهده می کنيم. يعنی:

خورشيد پيوسته ماده را به انرژی تبديل می کند.

 درست است که سوختن ماده، آن را از شکلی به شکل ديگر در می آورد، ولی چون

بخواهد به انرژی مبدل گردد، به مقدار بسيار کمی ماده نياز است. پس بدينگونه

می توان از حجمی بسيار اندک، انرژی بسيار زيادی بدست آورد. مثلا حدود سی گرم

ماده ما را بس است تا برايمان چنان انرژيی توليد کند که بتوان بيش از يک ميليون تن

سنگ را با آن بگدازيم.

بنابراين، اگر دانش ما درست باشد، خورشيد دايم روشن خواهد بود. زیرا خورشید دارد

ماده را به انرژی تبديل می کند و برای اين منظور يکصدم از حجمش کافی است که

انرژيی پديد آورد که با آن خورشيد بتواند برای 150 هزار ميليون سال گرم و روشن

باقی بماند.

در واقع، این کارمایه زیاد، از ترکیب / همجوشی هسته ای اتم های هیدروژن که در آن

است، ایجاد می شود و درخشش خورشید که انرژی گرمایی و نور می باشد، از جریان

همین همجوشی اتمی هیدروژن و دگرگونی آن به هلیوم و انرژی – نور و گرما – در

هسته درون خورشید پدید می آید.

 

 

زمینه نوشته پیوسته دیگر: