اندازه ی کهکشان راه شیری

Size of the Milky Way Galaxy

اندازه ی کهکشان راه شیری چقدر است؟

در باره گستردگی کهکشان نيز بايد اينگونه محاسبه کرد که: از مرکز کهکشان تا خورشيد

27000  سال نوری راه است. در حاليکه از خورشيد تا زمين را نور فقط در هشت دقيقه

می پيمايد و در حدود صد هزار سال طول می کشد تا نور از يک سمت کهکشان ما به

سمت ديگر برسد (سرعت نور در حدود 6 ميليون ميليون ميل در سال است).

اکنون می توان حدس زد که بزرگی کهکشان راه شيری تا چه پايه است.

از یک سر کهکشان راه شیری تا سر دیگر آن، در حدود یک میلیون میلیون کیلومتر است!

کهکشان مانند چرخی به دور محور خود می گردد. حدود 200 ميليون سال طول می کشد تا

کهکشان از نقطه ای که ما هستيم، فقط يک بار بگذرد.