اندازه ی خورشید

Size of the Sun

اندازه ی خورشید چقدر است؟

قطر کره ی خورشید 1391000 کیلومتر / 864400 مایل است که 109 برابر قطر

سیاره زمین می باشد و وزن آن هم 333000 برابر زمین است.

در واقع، اندازه ی گنجایش / حجم يا جثه ی خورشيد يک ميليون و سيصد هزار برابر

زمين است.

اگر درون خورشید تهی بود، بیش از یک میلیون گوی / کُره به بزرگی زمین در آن جا

می گرفت. حال اگر بزرگی زمین با همه کشورها و اقیانوس های آن در نظر گرفته شود،

بزرگی خورشید را می توان تصور کرد. اما چون خورشید به زمین بسیار دورتر از ماه

به زمین است، از این رو، آن تقریباً به اندازه ماه دیده می شود.