خواب پرندگان

Sleep in Birds

چرا پرندگان در هنگام خوابیدن نمی افتند؟

بیشتر پرندگان روی شاخه درخت می نشینند و بدون ترس از افتادن، حتی هنگام وزیدن

بادهای تند، می خوابند. این راز در زردپی هایی نهفته است که چنگال ها را مهار می کنند.

به محض نشستن پرنده، وزن بدن چنان زردپی ها می کشد و سفت می کند که چنگال های

پرنده خم می شود و شاخه را محکم می گیرند. در انتهای زردپی های دیگری که زیر

استخوان های چنگال قرار گرفته اند، صدها برآمدگی کوچک قرار دارد. این برآمدگی ها

درون غلاف های گیره مانند، کاملاً محکم می شوند. سنگینی بدن پرنده روی شاخه یا

سیم، چفت شدن این برآمدگی های درون غلاف را تضمین می کند.