سوخت جامد

Solid Fuel

سوخت جامد چیست؟

سوخت جامد گونه ای سوخت است که به حالت جامد باشد. مانند: چوب، زغال سنگ،

زغال کُک، زغال چوب  

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: