نهنگ عنبر

(وال اسپرم / کاشالوت)

Sperm Whale

 

کالبدشناسی بیرونی نهنگ عنبر چگونه است؟

.نهنگ عنبر دارای سر بزرگ و بیش از 40 دندان در آرواره ی پایینی خود است

هر یک از دندان های این نهنگ حدود 3 کیلوگرم سنگینی دارد و درازای آن

.به 18 متر می رسد

 

استخوانبندی نهنگ عنبر چگونه است؟

.استخوانبندی نهنگ عنبر در نمای بالا نشان داده شده است

 

تولید مثل نهنگ عنبر چگونه است؟

نهنگ عنبر هر 5 تا 7 سال یکبار یک بچه می زاید. دوران حاملگی نهنگ عنبر 14

.تا 16 ماه است

 

زیستگاه نهنگ عنبر کجاها است؟

.نهنگ عنبر در تمامی دریاها زندگی می کند

:زمینه نوشته پیوسته