کهکشان های مارپیچی

Spiral Galaxies

کهکشان های مارپیچی چگونه هستند؟

کهکشان هايی که گرد و غبار، و ستاره ها به صورت مارپيچ متمرکز هستند،

کهکشان های مارپيچی ناميده می شوند. مانند کهکشان راه شیری

همانطور که در نمای بالا ديده می شود، در کهکشان های مارپيچی، بجز ستارگان، گاز و

غبار نيز وجود دارد. 

در نمای بالا، تصویری از نزدیکترین کهکشان به کهکشان راه شیری را می بینید. این

نما را با یکی از بزرگترین دوربین های نجومی دنیا برداشته شده است و 750000 سال

طول می کشد تا نور آن به ما برسد.

فاصله نزديکترين کهکشان با کهکشان راه شيری، در حدود دو ميليون سال نوری

است. اين کهکشان، کهکشان مارپيچی بزرگی است که در برج ستارگان زن بر زنجیر /

صورت فلکی امراة المسلسله وجود دارد.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: