اسفنج ها

(اسفنج های دریایی)

Sponges

(Sea Sponges)

اسفنج ها / اسفنج های دریایی چه جانورانی هستند؟

اسفنج ها / اسفنج های دریایی گروهی از بی مهرگان می باشند.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: