سوختن خود به خود

(آتشگیری خود به خود)

 Spontaneouse Combustion

(Spontaneouse Ignition)

سوختن خود به خود چیست؟

در جایی که سوختن به آهستگی انجام گیرد و گرمای پدید آمده نتواند در هوا آزاد گردد،

ممکن است درجه ی گرما بر اثر تراکم و فشردگی و بدون نیاز به آتشگیرانه ای، به

اندازه ای برسد که ماده خود به خود بسوزد.

آتشگیری خود به خود ممکن است در توده ای از لباس های کهنه، پاره و چرب که در

جای دربسته ای انباشته شده، روی دهد. زیرا چربی در معرض واکنش اکسید شدن /

اکسایش قرار می گیرد و در نتیجه گرما پدید می آورد. حال اگر این گرما نتواند در فضا

رها شود، متراکم / فشرده می گردد و کم کم گرما به اندازه ای می رسد که برای آتش

گرفتن آن لباس ها بسنده / کافی است.