ورزش

Sport

چرا باید ورزش کرد؟

با ورزش می توان بدنی تندرست و نیرومند داشت.

 

چه خطرهایی هنگام انجام ورزش و بازی های گوناگون وجود

دارند؟

هنگام بازی و ورزش خطرهایی مانند زمین خوردن، شکستن سر، دست، پا و دیگر

اندام، ضربه خوردن اعضای مختلف بدن و … وجود دارد

 

ورزش را از چه کسی باید یاد گرفت؟

هر ورزش را باید از مربّی همان ورزش یاد گرفت. مانند اینکه بدنسازی را از مربّی

بدنسازی باید آموخته شود.