کشتی بخار لئوناردو دا وینچی

SS. Leonardo da Vinci

(Steamship Leonardo da Vinci)

ساختار کشتی بخار لئوناردو دا وینچی چه بوده است؟

کشتی بخار لئوناردو دا وینچی 232 متر درازا و 33340 تن وزن داشته است که

می توانست 1326 مسافر را جا به جا کند و سرعتی برابر 43 کیلومتر در ساعت داشته

باشد.

 

پیشینه ی کشتی بخار لئوناردو دا وینچی چه بوده است؟

کشتی بخار لئوناردو داوینچی در 30 ژوئن 1960 به آب انداخته شد.

در 4 ژوییه 1980 دچار آتش سوزی شد.

این کشتی به همراه کشتی هایی چون میکل آنژ، رافائل و کریستف کلمب از افتخارهای

کشتیرانی تجارتی ایتالیا به شمار می آمد.