Select Page

کشتی بخار لئوناردو دا وینچی

SS. Leonardo da Vinci

(Steamship Leonardo da Vinci)

ساختار کشتی بخار لئوناردو دا وینچی چه بوده است؟

کشتی بخار لئوناردو دا وینچی 232 متر درازا و 33340 تن وزن داشته است که

می توانست 1326 مسافر را جا به جا کند و سرعتی برابر 43 کیلومتر در ساعت داشته

باشد.

 

پیشینه ی کشتی بخار لئوناردو دا وینچی چه بوده است؟

کشتی بخار لئوناردو داوینچی در 30 ژوئن 1960 به آب انداخته شد.

در 4 ژوییه 1980 دچار آتش سوزی شد.

این کشتی به همراه کشتی هایی چون میکل آنژ، رافائل و کریستف کلمب از افتخارهای

کشتیرانی تجارتی ایتالیا به شمار می آمد.