ستاره

 

Star

ستاره چیست؟

ستاره ها گوی های بسیار بسیار بزرگی از گازهای گرم و فروزان هستند که گرمی آنها از

هر کوره ای بیشتر است. مانند خورشید ستاره ها علاوه بر گرما و روشنایی از خود، در

آسمان دارای مکانی ثابت هستند.