اندازه ی ستارگان

Star Sizes

اندازه ی ستاره ها چقدر است؟

ستارگان بسيار با هم متفاوت هستند. در اندازه، وزن و حرارت بسيار با همديگر فرق

دارند. از سويی ستارگانی به نام مهغولان سرخ که چندين برابر خورشيد بزرگ هستند و

از سويی ديگر، ستارگانی هم يافت می شوند به نام کوتوله های سفيد که برخی از آنها

فقط به کوچکی زمين می باشند.

مهغولان حجم بسيار رقيقی دارند. چگالی آنها يک هزارم هوايی است که ما تنفس

می کنيم. در حاليکه چگالی کوتوله های سفيد صدها هزار بار بيشتر از آنها می باشد.

دانشمندان توانسته اند بزرگی بسیاری از ستارگان را اندازه گیری کنند. بسیاری از آنها

به مراتب از خورشید بزرگتر هستند.