چشمک زدن ستاره

Star Twinkling

 

چرا ستارگان چشمک می زنند؟

اگر خوب به آسمان نگاه کنيم، می بينيم برخی از ستارگان که همانند سيارات هستند،

نورشان ثابت است. ولی ستارگان ديگر پيوسته چشمک می زنند.

چشمک زدن ستارگان بخاطر عامل هایی است که در فضای موجود ميان آن ستاره و

زمين اثر می گذارند.

هوای غيرثابت و ناآرام، نور را می شکند و

به نظر می رسد که این ستارگان گاهی خاموش و زمانی روشن می شوند،

یعنی در حال ارتعاش و چشمک زدن، جلوه می دهند.