دیدن ستارگان

Star Watching

 

چطور انسان ستارگان می بیند؟

انسان ستارگان را می بیند، زیرا روشنایی / نور آنها به چشم انسان می رسد. عدسی

چشم هم نور آنها را جمع می کند و سبب دیدن می شود.

  

ستارگان چگونه به نظر می رسند؟

در شب هایی که آسمان صاف و تاریک است، ستارگان بیشماری دیده می شوند که

بسیاری از آنها، از خورشید گرمتر و درخشان تر هستند، اما چون از خورشید به ما در

فاصله ای دورتر قرار گرفته اند، کوچکتر و کم نورتر از آن به نظر می رسند و به همین

سبب، بعضی از این ستارگان بزرگتر و برخی کوچکتر به نظر می رسند.

در واقع، گاهی ستاره کوچکی که به زمین نزدیک است، بزرگتر و روشن تر به نظر

می رسد و ستاره بزرگی که از آن دور است، کوچکتر و کم نورتر دیده می شود. مانند

اینکه هواپیمای بزرگی که در فاصله دوری پرواز می کند، گاهی از یک گنجشک هم که

در فاصله ای نزدیک پرواز می کند، کوچکتر به نظر می رسد و یا هنگام شب چراغ های

اتومبیل از دور مانند دو نقطه روشن، کوچک به نظر می رسند، ولی کم کم که اتومبیل

نزدیک می شود، چراغ های آن بزرگتر و روشن تر دیده می شوند.