ساختار ستارگان

Stellar structure

چطور می توان به ساختار ستارگان پی برد؟

بطوری که دانسته شده، می توان با توجه به رنگ ماده ها در دماهای گوناگون، پی به

نوع ماده برد.

از این رو، دانشمندان وقتی با دوربین نجومی ستاره ای را مشاهده می کنند، با توجه به

رنگ نور ستاره می توانند ماده های تشکیل دهنده آن را تشخیص دهند.