طوفان

Storm

 

طوفان چیست؟

گاهی باد تند و شدید با قدرتی بسیار زیاد می وزد و همه چیز را بهم می ریزد و

.جا به جا می کند که آن را طوفان گویند

.از این رو، طوفان سبب خرابی و ویرانی بسیاری از چیزها می شود

.طوفان بیشتر با ریزش باران های شدید همراه است

:زمینه نوشته پیوسته