ساختار سلول

(ساختار یاخته)

Structure of Cell

ساختار سلول / یاخته چگونه است؟

نمایی از سلول های چوب پنبه که رابرت هوک با ذرّه بین مشاهده و رسم کرد

هنگامی که رابرت هوک تکه ی نازکی از چوب پنبه را با میکروسکپ نگاه کرد، چیزی

جز دیواره ی سلول ها ندیده بود.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

 

1 – مقداری از یک گیاه مانند سیب زمینی، گوجه فرنگی و …

2 – یک تیغ

3 – یک ذرّه بین

4 – دو عدد تیغه ی شیشه ای

5 – میکروسکپ

6 – یک ظرف آب با یک قطره چکان

 

روش آزمایش:

نخست یک قطره آب روی یکی از تیغه های شیشه ای ریخته شود.

سپس با تیغ از گیاه چند برش نازک بریده شود و هر برش را با انبرکی در قطره آب روی

تیغه شیشه ای قرار داده و تیغه ی شیشه ای دیگر را روی هر قطره گذاشته تا برش گیاه

زیر آن، پهن و نمدار نگه داشته شود.

بعد تیغه ی شیشه ای را طوری در جلو نگه داشته شود که نور از آن بگذرد.

ذره بین را بالای آن گرفته و با دقت برش روی آن دیده شود. مشاهده می شود که جاهایی

به شکل سوراخ های کوچکی می باشد که همان سلول های زنده ی گیاه در آن جاها است. 

اگر همین برش با میکروسکپ دیده شود، سلول ها درشت تر و آشکارتر مشاهده

می شوند.

نمایی از سلول های چوب پنبه که با میکروسکپ دیده می شود

بسیاری از از سلول ها دیواره ای به دور خود دارند. مانند اینکه بیشتر سلول های تنه ی

درخت دیواره ای کلفت و محکم دارند.این دیواره ها سبب سختی و محکمی چوب

می شوند. اما بسیاری از گونه های سلول های دیگر، بخصوص سلول های جانوری،

دیواره ای به دور خود ندارند. پس سلول تنها حفره ای خالی نیست که دیواره ای به

دور آن باشد.

هر سلول / یاخته از پروتوپلاسم ساخته شده است. موجودات زنده، چه یک نهنگ

غول پیکر یا انسان، و یا یک گل سرخ، همه در سلول های خود، ماده ی یکسانی

دارند که همان پروتوپلاسم است.

زمینه نوشته پیوسته: