ساختار پر پرندگان

Structure of Flight Feather

ساختار پر پرندگان چیست؟

پر ساقه باریکی است که در قسمت پایین، کلفت است و بتدریج که به سمت بالا می رود،

نازک می شود. قسمت نازک بالای پر را ساقپَر و قسمت پایین و کلفت آن را دُمپَر

می گویند.

دُمپر توخالی است و در انتها سوراخی دارد که مواد غذایی برای رشد پَر از درون آن

وارد می شود؛ اما ساقپر توپُر است.

 

گونه های پر پرندگان چیست؟

پر گونه های مختلف دارد که مهمترین آنها به قرار زیر هستند:

1 – پرهای اطراف که سطح بدن پرنده را می پوشانند.

2 – نرمه پرها یا کرک که نرم و ریز هستند و در زیر می رویند.

هنگامی که پرنده ای از تخم بیرون می آید، بدنش را کُرک پوشانده است. کُرک بتدریج می ریزد و جایش را پر معمولی می گیرد.

بافت و اندازه پر هر پرنده ای مناسب با نوع زندگی آن است. مانند:

 

پرهای جغد نرم و کرک مانند است. از این رو می تواند به آرامی پرواز کند، هرچند در

پرواز خود سرعتی ندارد.

اما برعکس، پرهای باز کوتاه و بیشتر چسبیده به بدنش است. از این رو می تواند خیلی

تند پرواز کند. زیرا پرهای کوتاه مقاومت کمتری در برابر باد ایجاد می کنند.

پر آن دسته از پرندگان که در آب می نشینند، چرب است. این چربی از غده ای مخصوص

تراوش می کند تا پر پرنده را رطوبت ناپذیر سازد.

در هرسال، پر پرندگان حداقل یک بار می ریزد و بجایش پر نو در می آید. در مدت

پَر ریزان اغلب پرندگان چند بار و هر بار چند عدد پر بیشتر نمی ریزند؛ سپس پرهای نو

به سرعت می رویند و نخست شبیه به موهای مسواک در می آیند.