ساختار خورشید

Structure of the Sun

 

ساختار خورشید چیست؟

با وجود اين که خورشید بسیار بزرگتر از زمین است، اما هرگز مانند زمين يک جسم

سفت و سخت نمی باشد. زيرا حرارت سطح آن به 6093 درجه سانتی گراد می رسد،

و چنين حرارتی می تواند هر گونه فلز يا سنگ را به گاز تبديل کند. از اين رو خورشيد

بايد کره ای از گاز باشد.

مهمترین بخش های ساختاری خورشید به قرار زیر می باشد:

1 – هسته ی درونی

2 – بخش پرتوی / منطقه تابشی

3 – بخش جا به جایی / منطقه همرفتی

4 – کره گاز سرخ / شید سپهر

5 – کره رنگی / فام سپهر

6 – تاج خورشید