ساختار بادنما

Structure of Wind Vane

ساختار بادنما چیست؟

بادنما از سه قسمت تشکیل می شود:

1 – دیرک

2 – پیکان جهت نما

3 – میله جهت ها

معمولاً روی میله جهت ها:

حرفE  از واژه East  به معنی مشرق

حرفN  از واژه North  به معنی شمال

حرفW  از واژه West به معنی مغرب

حرفS  از واژه South به معنی جنوب

نصب می شود.

  

چطور می توان یک بادنمای ساده ساخت؟

چیزهای مورد نیاز:

 

1 – یک مداد

2 – یک چوب بلند

3 – یک سنجاق ته گرد

4 – یک چوب باریک کوچک

 

روش ساخت:

 

ابتدا چوب باریک کوچک  – یک سر با چیزی مانند پَر / کاغذ مشخص باشد –  با سنجاق

ته گرد به انتهای مداد که مداد پاک کن دارد، متصل گردد، بطوری که به راحتی دور

سنجاق بچرخد.

سپس مداد به چوب بلند متصل گردد.

گونه های بادنما چیست؟

بادنما دارای گونه های متفاوت است. مانند:

نمونه های مختلف و جدید بادنما که ضمن نشان دادن جهت وزیدن باد، سرعت آن را هم

معین می کند.

بادنمای مخروطی چگونه است؟

بادنمای مخروطی بجای پیکان جهت دار، کیسه ای به شکل مخروط دارد که وقتی باد

می وزد، رأس مخروط جهت آن را نشان می دهد.