ساختار دماسنج

Structure of Thermometer

ساختار دماسنج چگونه است؟

دماسنج به سادگی از یک لوله شیشه ای دارای جیوه، الکل یا گاز درست می شود.

این لوله شیشه ای با دیواره ای ضخیم و راه باریکی در وسط آن که از یک طرف به

مخزن (جیوه یا الکل) راه دارد و از طرف دیگر که بالای آن است، بسته می باشد.

البته باید آن لوله را با اعداد درجه بندی کرد تا بتوان درجه بالا و پایین آمدن ماده داخل

آن را به روشنی مشاهده کرد.

 

درجه بندی دماسنج چگونه است؟

دو شیوه در درجه بندی لوله دماسنج برقرار است:

1 – درجه بندی سانتی گراد

2 – درجه بندی فارنهایت

 

چطور دماسنج را درجه بندی می کنند؟

اگر دماسنجی به داخل مخلوط آب و یخ فرو برده شود، مایع درون لوله آن پایین آمده و در

جایی می ایستد. حال اگر دماسنج را از آب خارج کرده و این آزمایش را بار دیگر با مخلوط

آب و یخ دیگری انجام داده شود، باز هم در همان جای لوله آن می ایستد. اگر این آزمایش

بارها هم تکرار شود، همین نتیجه به دست می آید که مایع درون لوله در جای ثابتی از

دماسنج می ایستد. بنابراین نتیجه گرفته می شود که:

در یک مکان، دمای مخلوط آب و یخ همواره مقدار ثابتی است که

آن را صفر درجه سلسیوس / سانتی گراد یا 32 درجه فارنهایت نامیده اند.

 

همچنین اگر دماسنجی به داخل آبی که در حال جوشیدن است، فرو برده شود، مایع درون

لوله آن بلا رفته و در جایی می ایستد. تکرار این آزمایش نیز نشان می دهد که:

در یک مکان دمای آبی که در حال جوشیدن است، همواره مقدار ثابتی است که

آن را صد درجه سلسیوس / سانتی  گراد یا 212 درجه فارنهایت نامیده اند.

برای درجه بندی دماسنج به واحد سلسیوس / سانتیگراد، فاصله صفر تا 100 را به صد

قسمت می کنند و هر قسمت را یک درجه سلسیوس / سانتی گراد می نامند. بنابراین اگر

دماسنجی در کنار آب نیمگرم قرار گیرد و مایع آن کنار درجه 50 بایستد، نشان دهنده

اینست که دمای آب 50 درجه سلسیوس / سانتی گراد است.

اما برای درجه بندی دماسنج به واحد فارنهایت، فاصله 32 تا 212 را باید به 180 قسمت

کنند و هر قسمت را یک درجه فارنهایت می نامند. بنابراین اگر دماسنجی در کنار آب

نیمگرم قرار گیرد و مایع آن کنار درجه 122 بایستد، نشان دهنده اینست که دمای آب

122 درجه فارنهایت است.

 

چرا در ساختار دماسنج، جیوه، الکل یا گازی به کار برده می شود؟

 

گرما و سرما، اجسام بسیاری را تحت تأثیر و دگرگونی قرار می دهند. پس برای درست

کردن دماسنج به ماده ای نیازمند است که گرما و سرمای موجود، در آن بی تأثیر باشد و

حالت طبیعی اش را دگرگون نسازد. از این رو، از جیوه، الکل یا گازی استفاده می کنند

که در دماهای موجود، تحت تأثیر قرار نگیرند.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: