زیردریایی

Submarine

گونه های کاربردی زیردریایی چیست؟

 

از گونه های کاربردی زیردریایی ها می توان گونه های زیر می باشند:

1 – زیر دریایی پژوهشی

2 – زیر دریایی جنگی

زیردریایی پژوهشی چگونه است؟

در زیردریایی های پژوهشی که در اعماق آب حرکت می کنند، کسانی هستند که در باره

.دریا و اعماق آن پژوهش می کنند

 

 

زیردریایی جنگی چگونه است؟

 

درزیردریایی های جنگی که در نیروی دریایی به کار گرفته می شوند، افزون بر اینکه

می توانند  با دوربین زیردریایی روی آب را مشاهده کنند تا از هر گونه رویدادی با خبر

باشند، همچنین دارای  جنگ افزارهای دریایی مانند اژدر و … می باشند تا در هنگام

لزوم از آن استفاده و از مرزهای دریایی نگهداری کنند.   

زیردریایی اتمی چگونه است؟

زیردریایی اتمی دارای سوخت اتمی است تا بتواند انرژی لازم را برای حرکت داشته باشد.

این گونه از زیردریایی ها، تنها ابزاری هستند که می توانند در زیر یخ های بخش های

مختلف دریاهای پوشیده از یخ حرکت کرده و جا به جا شوند.