ساعت آفتابی

 

ساعت آفتابی چگونه است؟

ساعت آفتابی گونه ای ساعت می باشد که نشان دهنده زمان است. سال ها پیش، انسان

.زمان را با ساعت های آفتابی اندازه می گرفت

 

ساختار ساعت آفتابی چیست؟

ساعت آفتابی عبارت از شاخصی است که سایه آن روی زمین یا روی صفحه ای که

.علامت هایی دارد، می افتد و تغییر محل سایه آن شاخص، زمان را نشان می دهد

بزرگترین ساعت آفتابی کدام است؟

بنا بر رکوردهای سال ۱۹۸۳ میلادی، بزرگترین ساعت آفتابی دارای ستونی / شاخصی به

بلندی ۶/۷ متر و درازای سایه ۳۸ متر است که آن را والتر آر. ویت شی در  فاصله 

.زمانی ۱۲ مارس تا  ۳ مه ۱۹۸۱ در موزه علمی ویرجینیا نصب کرد

سرعت حرکت سایه در نقطه اعتدال – هنگامی که شب و روز یکسان هستند –

.برابر 17/8 سانتیمتر در دقیقه می باشد