ماهیگیری از کنار آب

Surf fishing

ماهیگیری از کنار آب چگونه ورزشی است؟

ماهیگیری از آب های ساحلی یا کنار دریا ورزشی است که نیاز به اعصابی آرام دارد.

این ورزش برای کسانی که در زندگی تحت فشار عصبی هستند، بسیار مفید است.