کشتی بادبانی خوآن سباستین الکان

Tall Ship Juan Sebastian Elcano

ساختار کشتی بادبانی خوآن سباستین الکان چیست؟

این کشتی دارای 4 دکل و 21 بادبان می باشد که در کارخانه های کشتی سازی اسپانیا

ساخته شد و دارای 113 متر درازا است.

کشتی خوآن سباستین الکان یک کشتی آموزشی اسپانیایی برای نیروی دریایی سلطنتی

اسپانیا بود که در سال 1927 به آب انداخته شد. این کشتی بادبانی   دارای 390 خدمه

می باشند که 90 تن از آنان افسر هستند و به نام یابنده ی سرزمین ها / کاشف جغرافیایی

اسپانیایی – خوآن سباستین الکانو – نامیده شد.

این کشتی در آوریل 1931، بعد از جمهوری دوم اسپانیا در خدمت نیروی دریایی جمهوری

اسپانیا قرار گرفت.