بافته

(منسوج)

Textile

بافته / منسوج چیست؟

فراهم کردن هر گونه چیزی از رشته ها / الیاف گوناگون را بافته / منسوج

  … ،می نامند. مانند پارچه ها، بافتنی ها، طناب، گونی

از این رو، برای آگاه شدن از بافته ها / منسوجات، ضروری است كه ابتدا الياف

و رشته های گوناگونی را كه به عنوان ماده های نخستین در آن مورد استفاده

قرار می گيرند و همچنين چگونگی تبديل آنها را به بافته ها، مورد بررسی قرار

.داده شود

:زمینه نوشته پیوسته پسین