آغاز حکمت در یونان

(شروع فلسفه در یونان)

The Beginnings of Philosophy in Greece

چگونه حکمت / فلسفه در یونان آغاز شد؟

جنبش یونانیان در امور علمی / دانش، عقلی / انسانی و ذوقی / هنری، کم و بیش از

دو هزار و پانصد سال پیش از آغاز شده و در همه گونه تراوش فکری و طبع انسانی،

آثار زیبا و گرانبهایی به یادگار گذاشته است. لیکن در اینجا تنها به امور عقلی / انسانی

می پردازیم و به امور هنری نگاهی نخواهیم داشت.

نخست می بینیم یونانیان، مانند دیگر ملل باستان در باره ی زمین، آسمان، ماه، خورشید،

ستارگان، آب و هوا، و دیگر چیزها پندارهایی داشتنند که باورهای دین آنها بوده و و بر

این پایه است که موجودات جهان شخصیت دارند و خداوندان می باشند. برخی از این

خدایان شایسته ی پرستش هستند و از بعضی دیگر باید دوری جست.

با گذشت زمان در ذهن آن مردم رتبه ی خداوندی از وجود موجودات برداشته شد و برای

هر یک رب النوعی / فرشته ای پنداشتند که صفات، حالات، نیازها و خواهش های انسان

را شدیدتر و قویتر دارا می باشند و مردم گیتی بازیچه ی هوا و هوس آنها هستند.

عبادت / بندگی و آداب دینی برای جلب مهربانی / خوبی و دفع شر / بدی آنها می باشد.

آن باورها که در واقع اسطوره ها / افسانه ها هستند، تا زمانی که دین مسیح در اروپا

پذیرفته نشده بود، رواج داشت و مردم / افکار عمومی، و نیز بسیاری از مردم خاص بنا

به خواست آنها امور دینی، دنیوی، عبادات و معاملات خود را انجام می دادند و آگاهی بر

آنها از شعر ها و نوشته های شاعران و نویسندگان یونان، به ویژه هومر و هزیود بخوبی

نشان داده می شود.

برگرفته از:

 

نوشتار: سیر حکمت در اروپا

نوشته: محمد علی فروغی

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین:

:زمینه نوشته پیوسته