مثلث سوختن

(مثلث آتش)

The Combustion Triangle

(The Fire Triangle)

چطور سوختن / آتش پدید می آید؟

بطوری که دانسته شده، برای سوختن هر ماده مرکب نیاز به اکسیژن است تا با آن ترکیب

شود. اما باید دانست که برای پدیداری سوختن / آتش ، افزون بر اکسیژن و ماده مرکب

نیاز به گرما نیز می باشد تا نور و گرما پدید آیند.

از این رو، برای سوختن که همراه با نور و گرما – مانند آتش – باشد، سه چیز لازم

است که آنها را مثلث سوختن / مثلث آتش می نامند:

1 – سوخت برای سوختن

2 – اکسیژن برای سوختن

3 – گرما برای سوختن

 و در صورت نبودن یکی از آنها سوختن / آتش پدید نمی آید.

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین: