بردیای دروغین

(گئومات)

The false-Bardiya

(Gaumata – Smerdis)

زندگینامه:

گئومات مغی بوده است که بسیار به بردیا – پسر کوچکتر کورش بزرگ – شباهت داشته

و از راز کشته شدن بردیا به دست برادرش – کمبوجیه (دوم) – آگاه بود، وی پس از

رفتن کمبوجیه (دوم) به مصر که برای خاموش کردن شورش به آن جا رفته بود و

پارسیان نافرمان گشته بودند. گئومات خود را بردیا نامید و مردم بر علیه کمبوجیه (دوم)

شورانید و به پادشاهی بر سرزمین های شاهنشاهی پرداخت.

کمبوجیه که این خبر را شنید، راهی پارس شد، اما در بین راه درگذشت.

داریوش بزرگ و تنی چند از نجیب زادگان با شنیدن خبر مرگ کمبوجیه در سوریه و

آگاهی از پادشاهی بردیای دروغین / گئومات، او را کشت و پادشاه شاهنشاهی پارس شد.

دانستنی:

 

در باره ی گئومات و رسیدن داریوش بزرگ به پادشاهی، دیدگاه های مختلف وجود دارد.

زمینه نوشته پیوسته: