میدان فوزیه

(میدان شهناز / میدان امام حسین)

The Fouzieh Circus

(The Shahnaz Circus / The Imam Hossein Circus)

میدان فوزیه / میدان شهناز / میدان امام حسین چگونه است؟

این میدان در زمان پادشاهی رضا شاه پهلوی و در تهران ساخته شد و به نام

فوزیه – شاهزاده مصری –  که همسر نخست محمد رضا شاه پهلوی در زمان

.ولیعهدی اش بود، نامگذاری شد

پس از جدایی محمد رضا شاه پهلوی از فوزیه، این میدان به نام دختر آنها که

.شهناز نام داشت، نامگذاری گردید

در زمان پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی برای آسانی رفت و آمد خودروها، پلی

.بر آن زده شد و نمای آن دگرگون گردید

این میدان پس از پیروزی انقلاب اسلامی به نام میدان امام حسین نامیده شده است

این میدان بسیار پُر رفت و آمد است و دارای پیاده رویی بزرگ می باشد. یادمانی

.هم به یاد جان باختگان انقلاب اسلامی در آن بنا شده است

 :این میدان از راه پنج خیابان به دیگر جاهای شهر تهران پیوسته است

خیابان طوسی – در شمال غربی میدان به سوی میدان عشرت آباد / میدان سپاه –

خیابان انقلاب / شاهرضا – در غرب میدان به سوی میدان فردوسی –

خیابان مازندران – در جنوب غربی میدان به سوی میدان ابن سینا –

 خیابان هفده شهریور / شهباز – در جنوب میدان به سوی میدان شهداء / میدان ژاله –

خیابان دماوند / تهران نو – در شرق میدان به سوی سه راه آزمایش و رود هن –