نظریه جنبش مولکولی ماده

The kinetic molecular Theory of Matter

نظریه جنبش مولکولی ماده چیست؟

نظریه جنبش مولکولی ماده به قرار زیر است:

1 – هنگامی که مولکول ها بسیار به هم نزدیک باشند، به شدت یکدیگر را می ربایند

(کشش مولکولی زیاد است) و نمی توانند آزادانه به هر طرف حرکت کنند (کشش

مولکولی کم است)، بلکه تنها در جای خود تکان می خورند.

2- هنگامی که مولکول ها تا اندازه ای از هم دور باشند، کشش مولکولی بین آنها، آن

اندازه می شود که می توانند آزادانه در تمام جهت ها تا اندازه ای حرکت کنند و از هم

دور شوند.

3 – هنگامی که مولکول ها آن اندازه از هم دور باشند که تقریباً هیچ اثری بر هم نداشته

باشند، کشش مولکولی وجود ندارد و بنابراین، مولکول ها آزادانه حرکت می کنند و به

همه جایی که وجود دارد، می روند و از هم کاملاً دور می شوند. از این رو:

1 – ماده در حالتی است که جامد نامیده می شود که دارای ویژگی های زیر است:

الف: دارای حجم معین / قابل اندازه گیری است.

ب: دارای شکل ویژه خود است.

2 – ماده در حالتی است که مایع نامیده می شود که دارای ویژگی های زیر است:

الف: دارای حجم معین / قابل اندازه گیری است.

ب: دارای شکل ویژه خود نیست، بلکه شکل جا / فضای خود را دارد.

3 – ماده در حالتی است که گاز نامیده می شود که دارای ویژگی های زیر است:

الف: دارای حجم معین / قابل اندازه گیری نیست.

ب: دارای شکل ویژه خود نیست، بلکه شکل جا / فضای خود را دارد.

که این سه، حالت های فیزیکی ماده می باشند که توسط نظریه مولکولی توضیح داده

شده اند.