کهکشان راه شیری

The Milky Way Galaxy

کهکشان راه شيری چگونه است؟

اگر شبی صاف و بی ابر، به آسمان نگاه کنیم، بر بالای سرمان، هزاران هزار ستاره

می بینیم. اما آنچه در آسمان می بینیم، فقط همین ستاره ها نیست.

اگر به دقت نگاه کنیم، نوار کمرنگی از نور می بینیم که از این سوی آسمان به آن سو

کشیده شده است. این نوار نورانی را راه شیری یا راه کعبه می نامند و همان کهکشانی

است که ما در آن هستیم.

گويا در آسمان چيزی اسرارآميزتر و دارای ظاهری شگفت آورتر از راه شيری نباشد.

راه شيری مانند يک رديف جواهر از اين سو به آن سوی آسمان کشيده شده است.

در قديم چون مردم به اين منظره دلربا می نگريستند، از زيبايی و شگفتی آن مبهوت

می شدند، ولی چون نمی دانستند که آن چيست با تشبيه منظره اش به راه شيری، همه

گونه شگفتی و زيبايی را که در آن يافته بودند، بيان می کردند.

در نخستین سال های دوران مسيحی، مردم آن را راهی برای فرشتگان می پنداشتند

که از آنجا به آسمان پرواز می کردند. گاهی هم آن را دهانه آسمان می پنداشتند تا

مردم بتوانند از  اين دريچه، شکوه آسمان را نظاره کنند.

امروزه با آنکه ما حقايقی در باره راه شيری بدست آورده ايم ولی هنوز اهميت و

شگفتی آن همچنان باقی است. چه اين حقايق نيز به همان اندازه خيره کننده است

که پندارها و افسانه های ديروز!