نظریه مولکولی ماده مرکب

The Molecular Theory of Compound

نظریه مولکولی ماده مرکب چیست؟

 

بنا بر نظریه مولکولی، مولکول ماده مرکب از دو یا چند ماده ساده / عنصر شیمیایی

درست می شود. مانند آب که از دو عنصر هیدروژن و اکسیژن درست شده است.

 

زمینه نوشته پیوسته: