نظریه مولکولی گازها

The Molecular theory of Gases

نظریه مولکولی گاز /  بخار چیست؟

 

در نظریه مولکولی، در یک ماده گاز / بخار:

 

ربایش / کشش مولکولی ماده گاز / بخار به اندازه ای می باشد که کشش آنها بر هم،

آنقدر کم است که اثری بر هم نداشته و مولکول های آن به تندی حرکت می کنند، و در

این صورت،

جنبش مولکولی آنها آنقدر زیاد می شود که می توانند آزادانه حرکت کنند و فاصله شان از

یکدیگر افزایش می یابد و از یکدیگر دور می شوند. مانند بخارآب

از سویی باید توجه داشت که چون پراکندگی مولکول ها در بخارها / گازها بسیار زیاد

است، همه بخارها / گازها قابل دیدن نیستند.

زمینه نوشته پیوسته دیگر: