نظریه مولکولی مواد مایع

(نظریه مولکولی مایه های آبگونه)

The Molecular Theory of Liquids

نظریه مولکولی مایه آبگونه / ماده مایع چیست؟

در نظریه مولکولی، در یک ماده مایع / آبگونه:

ربایش مولکولی ماده ای آنقدر می باشد که مولکول های آن به شدت یکدیگر را نمی کشند

و تنگ هم قرار نمی گیرند، و در این صورت:

جنبش مولکولی آن ماده آن اندازه می شود که مولکول ها بتوانند تا اندازه ای آزادانه

حرکت کنند و روی یکدیگر سُر بخورند و بلرزند. مانند آب

زمینه نوشه پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته دیگر: