نظریه مولکولی ماده خالص

(نظریه مولکولی مایه ی ناب)

The Molecular Theory of  Pure Substance

نظریه مولکولی ماده خالص چیست؟

بنا بر نظریه مولکولی، مولکول هر ماده خالص کوچکترین ذرّه ی آن ماده است که

می تواند به حالت آزاد وجود داشته باشد. مانند مولکول آب که کوچکترین ذره ی آب

است که می تواند وجود داشته باشد.