پیدایش ستارگان

The Origin of Stars

چطور ستارگان پديد آمده اند؟

هنوز دانش بشر نتوانسته پاسخ اين پرسش را بيابد که ستارگان از کجا پديد آمدند.

درباره اينکه اساسا خود جهان هم چگونه بوجود آمده، دانشمندان نظريه های گوناگونی

ابراز داشته اند.  ولی حقيقت بر ما آشکار نيست. با اينهمه، می توانيم بر اساس يکی از

اين نظريه ها، پیدایش يک ستاره را به شرح زير بازگو کنيم:

ستاره يک جرم آسمانی است که از خود نور برمی افشاند. در حالیکه سياره ها اجرامی

هستند که از خورشيد نور می گيرند و آنگاه همان نور را به سوی ما بازتاب می کنند.

نظريه ديگر، آغاز پيدايش ستاره را بدينگونه توضيح می دهد:

هر ستاره ای بايد از دو مرحله بگذرد:

در مرحله اول يک ستاره، در آغاز پيدايش، به صورت ابری از غبارهای کيهانی بوده

است.

آنگاه در مرحله دوم، ذرات اين ستاره همديگر را جذب می کنند و به صورت گاز همراه با

پرتو خفيفی در می آيند.

اين همان ستاره ای است که نامش را مهغولان سرخ نهاده اند.

البته در مرحله های بعدی، اجزای اين ستاره بيشتر در هم فشرده می شوند. آنگاه حجم و

حرارتی چون خورشيد ما پيدا می کند. ميلياردها سال به همين حال باقی می ماند و

پيوسته از درون خود انرژی پخش می کند. اين انرژی بر اثر تغيير هيدروژن به عناصر

سنگين تر حاصل می شود. اما روزی که ذخيره هيدروژن به پايان برسد، ستاره درهم

پاشيده می شود. بر اثر انفجار، دوران شکوه اين ستاره درهم ريخته شده و سرانجام به

صورت يک کوتوله سفيد، سنگين و درهم فشرده می گردد.

بازهم زمان می گذرد و با سرآمدن تمام ذخيره انرژی، ستاره بيچاره اين بار روشنايی

خود را نيز از دست می دهد.