پیدایش سیاره های منظومه ی خورشیدی

The Origin of the Planets in the Solar System

 

پیدایش سیّاره های منظومه ی خورشیدی چگونه بوده است؟

سرعت زیاد کره ی خورشید در ابتدای پیدایش، موجب سرد شدن آن گردیده و با سرد

شدن تدریجی، از سرعت آن نیز کاسته شد. ایجاد انفجاری در این کره بزرگ موجب شد

تا تکه های بسیاری از این گوی آتشین جدا شده و در فضا معلق مانده و به دور خود

شروع به گردش نمودند. کوچک بودن تکه های جدا شده – نسبت به خود کُره ی

خورشید – موجب سرد شدن سریع شده و تبدیل به سیاره های منظومه خورشیدی شدند.

تکه های جدا شده، شکل یک کره را به خود گرفتند. در ابتدا سطح رویی این کره ها

سردتر شده و در اثر جوشیدن هسته کره ها، پوسته بد شکلی بر روی آنها به وجود آمد

و با کم شدن از جوشش هسته، پوسته ها نیز سردتر شدند.

 

سنگین ترین و غلیظ ترین ماده ها در مرکز کره انباشته شد و با ادامه سرد شدن، سطح

بیرون پوسته به وجود آمد که در آغاز قرمز رنگ و غیرعادی بود، اما با گذشت زمان

شکل گرفت و در اثر فشار گازها، کوه ها و دره ها پدیدار شدند.