پیدایش منظومه ی خورشیدی

 

The Origin of the Solar System

چگونه منظومه خورشيدی پديد آمده است؟

چگونه منظومه خورشيدی پديد آمده و چگونه سياره ها دارای اين اندازه و موقعيـت و اين

مدارها شده اند، بر اخترشناسان به درستی معلوم نيست. آنان در اين باره فرضيه هايی

دارند که بر دو گروه تقسيم می شوند:

فرضيه اول: پديد آمدن سياره ها بخشی از تغيير تدريجی خورشيد بوده که در توده ی

چرخانی از گاز گرم، به حجم و درخشندگی کنونی اش در آمده است.

سياره ها که روزی توده های کوچک چرخانی در ميان گاز و توده عظيم غبار بودند،

بعدا اينگونه شکل مستقلی به خود گرفتند.

فرضيه دوم: روزگاری ميان خورشيد و ستاره ای که از پهلويش می گذشت، برخورد

کوچکی رخ داد. آنگاه اجزای بزرگی از خورشيد جدا شد و اينها در فاصله های

گوناگونی به گرد آن شروع به گردش کردند. آن اجزا اکنون سياره ها هستند.

 اکنون برای ما مهم نيست که کدام يک از اين دو فرضيه درست باشد، چه در هر حال

منظومه ما به همين شکلی در آمده که اکنون ديده می شود.