پیدایش خورشید

The Origin of the Sun

پیدایش خورشید چگونه بوده است؟

کم وبیش پنج بیلیون – پنج میلیون میلیون – سال پیش توده مذابی بصورت یک کره ی

آتشین در قسمتی از فضای بی انتها ایجاد و شروع به گردش به دور خود در فضا نمود.

گرمای این کره ی مذاب به بیش از چند هزار درجه سانتی گراد می رسید. با رها شدن

این توده در فضا بتدریج از گرمای آن کاسته می شد. این کره آتشین را که بصورت

ستاره ای می باشد، خورشید می نامند.