ساختار گیاهان

The Structure of Plants

 

ساختار گیاهان چیست؟

:ساختار گیاهان عبارت است از

سلول گیاهی –

بافت گیاهی –

اندام های گیاهان –

ماده های موجود در گیاهان –

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

:زمینه نوشته پیوسته پسین