ساختار گیاهان

The Structure of Plants

 

ساختار گیاهان چیست؟

ساختار گیاهان عبارت است از:

1 – سلول گیاهی

2 – ماده های موجود در گیاهان

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

:زمینه نوشته پیوسته پسین