خورشید

The Sun

خورشید چیست؟

خورشيد یکی از هزاران هزار ستاره ای است که در آسمان وجود دارد و در کهکشان

راه شيری قرار گرفته است.

ما چه در شب ستارگان درخشان را بنگريم و چه در روز خورشيد را، در هر دوحال به

چیزهایی نگاه می کنيم که همه از يک جنس هستند. ولی اين موضوع شايد برای ما

اندکی شگفت آور بنمايد. پس:

خورشيد در واقع يک ستاره است، آنهم نزديکترين ستاره به زمين.

 

فاصله خورشيد از زمین برابر صد و چهل و نه ميليون و هفتصد هزار کيلومتر

می باشد.