دماسنج ترسیمی

(دماسنج ثبّات / دما نگار)

Thermograph

دماسنج ترسیمی / ثبّات چگونه است؟

دماسنج ترسیمی / ثبات – ثبت کننده –  / دما نگار برای ثبت مداوم اندازه یدما به کار

می رود.

این نوع دماسنج بیشتر در هواشناسی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

ساختار دماسنج ترسیمی / دما نگار چگونه است؟

در سمت راست، لوله خمیده ای است که با الکل پر شده است.

 

دماسنج ترسیمی / دما نگار چطور کار می کند؟

هر زمان که دما تغییر کند، شکل لوله سمت راست نیز دگرگون می گردد. دگرگونی شکل

لوله، سر قلم را رو به بالا یا رو به پایین حرکت می دهد و در این حال با رسم خط هایی بر

روی صفحه کاغذی که دستگاهی خودکار آن را می چرخاند، تغییرات دما را ثبت می کند.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: