تندر

(رعد)

Thunder

تندر / رعد چیست؟

وقتی هوا طوفانی است، صداهای بلند و قوی شنیده می شود که به آن رعد

.می گویند

 

چگونه تندر / رعد پدید می آید؟

 

هنگامی که الکتریسیته تخلیه می شود، هوای اطرافش به سرعت منبسط و سپس

منقبض می شود. این انبساط و انقباض، جریان های شدیدی را در هوا به وجود

می آورد که از برخورد آنها صدایی شنیده می شود. از این رو، آذرخش / جرقه ی

الکتریکی / برق آسمان به غیر از نور، دارای صدا هم می باشد که آن را رعد

.می گویند

 

چرا تندر / رعد غرش های پیاپی پیدا می کند؟

هنگامی که غرش های پی در پی رعد شنیده می شود برای این است که نخستین

صدای آن به ابرها برخورد می کند و چندین بار بازگشت صدا پدید می آید. عبور

این امواج صدا در میان ابرهای گوناگون، صدای رعد در مسافت دور، غرش های

.پیاپی پیدا می کند

 

چرا صدای رعد پس از روشنایی برق در آسمان شنیده می شود؟

،بطوری که دانسته شده، تندی / سرعت نور حدود 300000 کیلومتر در ثانیه است

.در حالی که سرعت صدا / صوت تقریباً 330 متر در ثانیه است

از این رو، چون سرعت نور بیش از سرعت صدا است، روشنایی برق آسمان هم

زودتر از صدای آن به زمین می رسد. پس همیشه نخست روشنایی برق دیده

.می شود و سپس صدای رعد شنیده می شود

 

چرا انسان های نخستین از رعد و برق می ترسیدند؟

گویا رعد و برق از نخستین چیزهایی در طبیعت بوده است که انسان های نخستین

.را به وحشت می انداخت

انسان نخستین وقتی که رنگ آتشین و دندانه وار برق را در آسمان می دید و سپس

صدای غرّش را هم می شنید، چنین می پنداشت که خدایان به خشم آمده، با برپا

.کردن رعد و برق به جان انسانها افتاده اند

 

:زمینه نوشته پیوسته پیشین