بافت موجودات زنده

(بافت جانداران)

Tissue of the Living Things

(Organism Tissue)

بافت جانداران چیست؟

بطوری که دانسته شده، بافت ها در بدن موجودات زنده پُرسلولی – گیاهان، جانوران و

انسان – اندام های گوناگون را می سازند تا هر یک کارهای خود را انجام می دهند.

 

ساختار بافت جانداران چیست؟

بافت ها در بدن موجودات زنده از سلول / یاخته های یکسان ساخته می شوند.