قطار

Train

قطار چیست؟

قطار گونه ای ابزار ترابری / حمل و نقل است که مسافر و بار جا به جا می کند.

 

ساختار قطار چیست؟

 

قطار از سه بخش ساخته می شود:

1 – لکوموتیو

2  – راه آهن / ریل

3 – واگن

 

لکوموتیو چیست؟

 

لکوموتیو بخش جا به جا کننده / حرکت دهنده قطار می باشد که واگن ها را به دنبال خود

کشیده و جا به جا می کند.

 

گونه های  لکوموتیو چیست؟

لکوموتیو موتور بخار آبی با نیروی بخار آب حرکت کرده و جا به جا می شود.

آب به وسیله سوخت به جوش می آید و به حالت بخار آب دگرگون می شود و نیروی آن

چرخ های لکوموتیو را به حرکت درمی آورد.

 

راه آهن چیست؟

قطارها بر روی ریل – مسیری که با آهن ساخته می شود – حرکت کرده و جا به جا

می شوند. از این رو، این مسیر را راه آهن نامیده اند.

 

مسیر راه آهن چگونه است؟

 

مسیر راه آهن بر روی زمین است. بنابراین،

 

گاهی لازم است راه های دیگر مانند جاده ها و خیابان ها را قطع کند. از این رو، برای

جلوگیری از هر گونه تصادف و حادثه ای، هنگام گذشتن قطار، این گونه راه ها با

راه بند ها  بسته می شوند.

گاهی هم لازم است برای کم کردن زمان جا به جایی، مسیر راه آهن را کوتاه کرد.

از این رو،

 

یا راه آهن روی پل هایی که بر رودخانه ها یا

 

دره ها ساخته شده اند، قرار می گیرد.

و یا در داخل تونل هایی که در کوه ها ساخته شده اند، قرار می گیرد.

 

گونه های راه آهن چیست؟

 

راه آهن به دو گونه ساخته می شود:

1 – دو خطی / ریل

2 – یک خطی / منوریل

 

واگن چیست؟

واگن ها بخشی از قطار می باشند که مسافران، بارها در آن قرار گرفته و به وسیله

لکوموتیو بر روی راه آهن کشیده می شوند تا جا به جا گردند.

 

گونه های واگن ها چیست؟

 

واگن ها دارای دو گونه می باشند:

1 – واگن مسافربری

2 – واگن باربری