افسنطین

(آرتمیزیا)

Tree Wormwood

نام علمی افسنطین چیست؟

 

نام علمی افسنطین ها / آرتمیزیاهاArtemisia arborescens   می باشد.

 

طبقه بندی افسنطین / آرتمیزیا چیست؟

 

طبقه بندی افسنطین ها / آرتمیزیاها به قرار زیر است:

خانواده:  Asteraceae / Composia

 

نمای افسنطین / آرتمیزیا چگونه است؟

 

افسنطین ها درختچه هایی هستند که همیشه سبز می باشند و بخاطر شاخ و برگ سفید

نقره ای معطر و سرخس مانندش پرورش داده می شوند.

بیشترین اندازه ی بلندی آنها 5/1 متر و گستردگی شان به 5/0 متر می رسد.

 

گل افسنطین / آرتمیزیا چگونه است؟

گل های زرد رنگ افسنطین ها در تابستان تا روزهای نخستین پاییز درمی آیند.

 

نیازها و نگهداری افسنطین / آرتمیزیا چگونه است؟

 

مکان باز و آفتابی.

خاک دارای زهکشی خوب.

کمترین دمای مورد تحمل افسنطین ها صفر درجه سانتیگراد است.

در فصل بهار، سرشاخه های اضافی  آنها چینده شوند.

 

چگونه افسنطین / آرتمیزیا زیاد می شود؟

 

افسنطین ها از روش تقسیم بوته در بهار یا پاییز و نیز

قلمه ی چوب نرم یا نیمه رسیده در فصل تابستان زاد می شوند.