تنگستن

Tungsten

ساختار اتمی:

 شمارپروتون: 74

شمار نوترون: 110

عدد جرمی: 184

شمار مدار: 6

شمار الکترون: 74

آرایش الکترون ها:  2، 8، 18، 32، 12، 2

عدد اتمی: 74

جرم اتمی: 84/183

 

ویژگی ها:

 

شکل طبیعی: فلز تنگستن در سنگ های معدنی شیلایت یافت می شود.

نماد / نوشتن شیمیایی: W

حالت فیزیکی: جامد

نقطه ذوب: 3422 درجه سانتیگراد

نقطه جوش: 5930 درجه سانتیگراد

چگالی: 25/19 گرم بر سانتی متر مکعب

رنگ: سفید مایل به خاکستری

سختی: چون دمای گدازش / نقطه ی ذوب تنگستن بسار بالا می باشد و از این رو،

دیرگدازترین فلزها و بسیار محکم است.

 

مورد بهره گیری:

 

تنگستن به سبب دیرگدازی برای سیم های لامپ روشنایی و همچنین لامپ های رادیو

استفاده می شده است.

تنگستن همچنین به سبب محکمی در آلیاژ خود با فولاد، برای فراهم کردن تیغه هایی که

با سرعت فلزها را می برند، استفاده می شوند. زیرا که لبه های تیز این گونه تیغه ها حتی

هنگامی که از گرمای زیاد سرخ شود، مقاومت و استحکام زیادی از خود نشان می دهند.

مانند اینکه در ماشین های ارّه برقی که سرعت زیادی در برش دارند، مورد استفاده قرار

می گیرد.

یکی از بهترین وسیله های برنده همان کاربیدهای تنگستن می باشد که از مخلوط این فلز

با کربن به وجود می آید.

بسیاری از وسیله های برنده و تیغه های برنده و تراش دارای تنگستن کاربید هستند که

بُرندگی تیغه را تولید می کند و از ترکیب تنگستن و کربن به دست می آید.